Algemene voorwaarden & Klachtenprocedure

Artikel 1 Toepasselijkheid en geschillen

 1. De algemene leveringsvoorwaarden van DIMACO zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DIMACO en opdrachtgevers betreffende deelname aan trainingen, leergangen en andere vormen van opleidingen met open inschrijving, hierna te noemen “cursus”.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door DIMACO.
 3. DIMACO wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgevers uitdrukkelijk van de hand.
 4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Assen.

Artikel 2 Geldigheidsduur offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De geldigheidsduur van de door DIMACO uitgebrachte offertes bedraagt 30 dagen na offertedatum.
 2. De overeenkomst tussen DIMACO en de opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever de offerte van DIMACO schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt, door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door schriftelijke bevestiging door DIMACO aan de opdrachtgever van diens per telefoon of e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Betaling

 1. DIMACO brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na facturering te voldoen op de door DIMACO aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn inclusief de tijdens cursussen door DIMACO beschikbaar gestelde materialen (cursusmap, methodieken, handouts, etc.).
 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft is DIMACO gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming van betaling steeds verplicht aan DIMACO alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
 4. Indien de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling, wordt deze daar schriftelijk van in kennis gesteld. Binnen 14 dagen na dagtekening van deze schriftelijke mededeling, wordt het verschuldigde bedrag door DIMACO aan de opdrachtgever voldaan.

Artikel 4 Annuleringsregeling

 1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren, doch uitsluitend schriftelijk. Er geldt een bedenktermijn van 7 werkdagen.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.
 4. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
 5. Deze annuleringsregeling vervalt wanneer de opdrachtgever voor een andere deelnemer zorgt.
 6. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer heeft in geval van tussentijdse beëindiging van de cursus het recht een niet gevolgd onderdeel in te halen. Indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer niet aan de cursus heeft deelgenomen, heeft de opdrachtgever geen recht op inhalen van de gehele cursus of onderdelen van de cursus.
 7. DIMACO heeft het recht een cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan DIMACO betaalde bedrag.
 8. DIMACO kan een cursus met open inschrijving annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging aan DIMACO wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de cursus. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van DIMACO op grond van artikel 4, lid 7.

Artikel 6 Auteurs- en eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht op de door DIMACO uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij DIMACO, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangewezen.
 2. Van de door DIMACO verstrekte materialen blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIMACO.
 3. Het is niet toegestaan de materialen aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Klachtenprocedure

Opdrachtgevers kunnen een klacht indienen met betrekking tot de uitvoering van een training door DIMACO. Alle klachten worden volgens een vaste procedure afgehandeld. Onze klachtenprocedure is als volgt:

 1. Klachten dienen, met vermelding van naam en adres van de indiener, binnen 4 weken na uitvoering van de opdracht schriftelijk bij DIMACO te worden ingediend.
 2. De klacht dient duidelijk omschreven te worden, met een omschrijving van de situatie waarop de klacht betrekking heeft en een heldere onderbouwing van uw standpunt.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld door DIMACO en haar medewerkers. Alle informatie inzake klachten wordt niet gedeeld met derden.
 4. Binnen 2 weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van DIMACO op uw klacht.
 5. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te verrichten naar een klacht, ontvangt opdrachtgever binnen 1 week na dagtekening van de klachtenbrief hiervan schriftelijk bericht, met een uitgebreide toelichting van de reden van uitstel alsmede een indicatie van de datum waarop DIMACO schriftelijk antwoord denkt te kunnen geven op de klacht.
 6. Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord van DIMACO op uw klacht en er geen overeenstemming wordt bereikt, kunt u de klacht, met vermelding van naam en adres, schriftelijk indienen bij het bestuur van Develhub, mevrouw Annelies Tegel, bestuursvoorzitter, (p/a Develhub, Groenekanseweg 85, 3737 AC te Groenekan, e-mail: info@develhub.nl). Deze zal - na onderzoek van de klacht en het toekennen van het recht van hoor en wederhoor - een uitspraak doen.
 7. Tegen de uitspraak van het bestuur is beroep mogelijk bij de ledenvergadering. Deze kan een ad hoc commissie instellen die - na onderzoek van het beroep en het toekennen van het recht van hoor en wederhoor - een finale uitspraak doet, welke voor alle partijen bindend is.
 8. De uitspraak van de ad hoc commissie wordt door het bestuur, mevrouw Annelies Tegel, ten uitvoer gelegd.
 9. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.

Artikel 8 Zorgvuldigheidsbeginsel

 1. Bij iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en DIMACO, ontvangt de opdrachtgever een kopie van de leveringsvoorwaarden van DIMACO.
 2. Alle informatie die door opdrachtgever en door de opdrachtgever aangewezen deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door DIMACO, haar medewerkers en trainers. Dit betekent dat de betreffende informatie niet wordt gedeeld met derden.
 3. Vragen met betrekking tot trainingen, de organisatie van de trainingen en vragen van administratieve aard worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
 4. Brieven worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een berichtgeving van ontvangst alsmede een specificatie van de datum waarop men een inhoudelijk antwoord kan verwachten.